AUDYT

Badanie sprawozdań finansowych to jedna z kluczowych usług naszego biura

Nasza firma Uchwałą nr 104/54/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 19 kwietnia 1995 roku została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 370.
Pracujemy w oparciu o normy Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Ustawy o Rachunkowości, Kodeksu Spółek Handlowych, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej.

W ramach realizowanych zleceń przeprowadzamy:
- badania rocznych sprawozdań finansowych
- badania i przeglądy części sprawozdania finansowego
- badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
- badania planów, połączeń oraz przekształcenia spółek
- realizację uzgodnionych z Klientem, wybranych procedur audytorskich

Przeprowadzane przez nas badania sprawozdań finansowych przedstawiają rzetelne, jasne informacje dotyczące nie tylko rzeczywistej sytuacji majątkowej oraz finansowej firmy, ale również informacje wskazujące na podstawowe ryzyka związane z przebiegiem operacji gospodarczych i wskazówki co do sposobu ich usunięcia lub ograniczenia.  Copyright © 2009 Audytor